ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η βασική πηγή χρηματοδότησής του θα είναι τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 2700€ (225€ ανά δηλωθέν μάθημα, σύνολο 1.800€ για το σύνολο των απαιτούμενων 8 μαθημάτων, και 900€ για την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.) ανά μεταπτυχιακό φοιτητή.

Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται σε μία δόση κάθε εξάμηνο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Η μη έγκαιρη καταβολή του τέλους φοίτησης επιφέρει τον αποκλεισμό του φοιτητή από τις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε αυτό, αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται: από την ημερομηνία προκήρυξης – 21 Ιουλίου
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών: 24 – 31 Ιουλίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30)  μεταπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων ορισμένοι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με άρθρο 86 του Ν. 4957/2022.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο Μηχανικού, Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών.