ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η βασική πηγή χρηματοδότησής του θα είναι τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 2700€ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύκλου σπουδών και ειδικότερα 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017, είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται: 15 Μαΐου – 11 Ιουλίου
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών: 12 – 16 Ιουλίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30)  μεταπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων οι 9 φοιτητές θα έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο Μηχανικού, Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών.