ΤΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η βασική πηγή χρηματοδότησής του θα είναι τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 2700 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύκλου σπουδών και ειδικότερα 900 ευρώ ανά εξάμηνο ή θα χρηματοδοτείται επίσης από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) & τον ΕΛΚΕ του ΠΘ ή και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κλπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017, είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης,  οι φοιτητές Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. «των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ..»

Επίσης, σύμφωνα με την με την παράγραφο 3 του άρθρου 35, του Ν. 4485/2017, «η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή».

Το ποσοστό απαλλαγής των φοιτητών από τα τέλη φοίτησης, εκτιμάται να ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% επί του συνολικού αριθμού των επιλεχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. που ορίζει η σχετική διάταξη του Ν. 4485/2017.

Το ποσό του τέλους φοίτησης κρίνεται απαραίτητο για την οικονομική βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ. δεδομένου ότι η ενδεχόμενη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. από άλλες πηγές δεν είναι διασφαλισμένη. Το προαναφερόμενο ποσό τελών φοίτησης μπορεί να μειωθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κριθεί ότι τα έσοδα του Π.Μ.Σ. από άλλες πηγές επαρκούν για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.